Reglement

1 Huishoudelijk reglement ZTTC

Als bedoeld in artikel 24, lid 1, van de statuten, vastgesteld door de ledenvergadering op

1 januari 2002 en laatstelijk gewijzigd op ALV van 30 augustus 2022

Artikel 1 Leden

De vereniging kent leden, als bedoeld in artikel 5 van de statuten, ingedeeld in seniorleden en jeugdleden. Leden die op 1 januari of 1 juli van het lopende kalenderhalfjaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, worden jeugdleden genoemd. Alle overige zijn seniorleden.

Artikel 2 Begin Lidmaatschap

De aanmelding bij het bestuur ter verkrijging van het lidmaatschap, dient schriftelijk te geschieden op een door het verenigingsbestuur vastgesteld formulier. De kennisgeving van de aanneming door het verenigingsbestuur kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

Adspirant leden kunnen door middel van een zogenaamde strippenkaart eerst proeven van deze sport en kunnen daarna besluiten of zij een lidmaatschap aanvragen. Een strippenkaart kan maar eenmalig verstrekt worden aan een persoon.

Artikel 3 Einde Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging te geschieden met inachtneming van het gestelde in artikel 7 der statuten.

Artikel 4 Geldmiddelen

De basis contributie bedraagt:

 • Voor senioren: zie notulen ALV voorgaande jaar
 • Voor jeugdleden: zie notulen ALV voorgaande jaar
 •  Contributie kan per jaar wijzigen.

Voor senioren die competitie spelen, word de door de NTTB opgelegde bondscontributie doorberekend. Voor jeugdleden die competitie spelen, wordt de door de NTTB opgelegde bondscontributie doorberekend. Voor die leden die geen competitie spelen, wordt de door de NTTB opgelegde basis – bondscontributie doorberekend.

De bondscontributie wordt in twee termijnen van elk een half jaar geheven met als uiterlijke betaaldata:

– in Januari de halfjaarlijkse basiscontributie plus de eerste helft van het competitieseizoen.

– in September de halfjaarlijkse basiscontributie plus de tweede helft van het competitieseizoen.

opzeggen kan schriftelijk per halfjaar met in achtneming van een opzegtermijn, te weten een maand voor de afloop van de contributie periode. (lees = opzeggen per 31 december voor 30 november of per 30 juni voor 31 mei)

Indien de incasso van de contributie wordt gestorneerd (teruggehaald via de bank of giro) en na het eerste verzoek van de penningmeester niet wordt overgemaakt, zal het bedrag met € 10.00 per incasso worden verhoogd.

Bij langdurige ziekte en in geval van zwangerschap kan een lid op schriftelijk verzoek, worden vrijgesteld voor het betalen van (een deel van de) contributie. Deze vrijstelling zal ingaan op het moment dat de vrijstelling wordt aangevraagd. De bondscontributie zal echter wel geïncasseerd worden. Het bestuur zal beoordelen wat daarbij redelijk is.

Artikel 5 Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur, kunnen navolgende commissies worden aangesteld:

a. Commissie commerciële zaken;

b. Commissie kantinezaken en materiaal;

c. Commissie pers en publiciteit;

d. Technische commissie met daarin trainers en wedstrijdsecretarissen;

e. Overige aan te stellen commissies.

Artikel 6 Boetes

Door de Nederlandse Tafeltennisbonde (NTTB)het opgelegde boetes, zoals:

 1. het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier;
 2. het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatie;
 3. het niet spelen in clubtenue tijdens competitiewedstrijden;
 4. het niet uitkomen voor een competitiewedstrijd;
 5. het onvolledig uitkomen voor een competitiewedstrijd
 6. het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd;
 7. het terug trekken van een team uit de competitie;
 8. het niet dragen van het clubtenue tijdens wedstrijden.

worden door het bestuur op het betreffende team (via de aanvoerder) verhaald, tenzij het bestuur anders oordeelt.

Buiten de door de Nederlands Tafeltennisverbond (NTTB) opgelegde boetes kan het bestuur een boete opleggen aan een lid vanwege de overtredingen genoemd in Artikel 10 en Artikel 11, alsmede de volgende overtredingen:

a. Het niet dragen van het clubtenue tijdens wedstrijden.
b. De vereniging in diskrediet brengen en/of benadelen.
c. Het eigen competitie team benadelen door wangedrag of niet opdagen tijdens wedstrijden zonder   plausibele reden.
d. Het zonder plausibele reden niet aanwezig zijn bij gemeenschappelijke werkzaamheden zoals de bardienst.
e. Herhaaldelijk onsportief gedrag.

Deze boetes zullen als zodanig schriftelijk dan wel per mail worden bevestigd en hebben een minimum van 10 euro en een maximum van 150 euro en zullen bij meerderheid van het bestuur per geval worden vastgesteld.

Artikel 7 Sportkeuring

Jarenlang was door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) verplicht gesteld dat ieder die aan de competitie deelnam, periodiek een sportkeuring moest ondergaan. Enige tijd geleden heeft men deze verplichting afgeschaft en laat men het al of niet keuren over aan de verenigingen zelf. Het bestuur van ZTTC heeft het volgende standpunt ingenomen:

Wij zijn van mening dat het voor ieder die sport beoefent wenselijk en verantwoord is om periodiek een sportkeuring te ondergaan en adviseert elk adspirant lid een overleg met huis- of sportarts te houden.

Deelnemen aan de tafeltennissport zonder keuring of overleg is op uw eigen risico.

Artikel 8 Spelregels en materiaal

Tijdens competitiewedstrijden zijn de spelende leden verplicht om de clubkleding te dragen

(de clubkleur van de broek en het shirt is zwart). Shirts met opdruk zijn bij de vereniging te verkrijgen. Ieder spelend lid zorgt ervoor dat het materiaal in goede staat blijft verkeren. Hij of zij zorgt er verder voor dat tijdens de trainingen en wedstrijden het benodigde op tijd aanwezig is en na afloop weer wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 9 Wedstrijden

De leden zijn verplicht:

 • Zich te houden aan het door bestuur of wedstrijdleider vastgestelde rooster.
 • Geen onjuiste en niet ter zaken doende op en/of aanmerkingen tegen medespeler of publiek te maken.
 • Zich te houden aan het wedstrijdreglement van NTTB en krachtens de door de NTTB ingestelde, op de spelers van toepassing zijnde reglementen van de afdeling.

Artikel 10 Gedrag

Alle leden moeten daar, waar zij als lid van de vereniging aanwezig zijn, zich ordelijk gedragen en zich onderwerpen aan de in functie zijnde bestuursleden.

Artikel 11 Wangedrag en ontzegging

Lid 1

Een lid kan wegens wangedrag door een lid van het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon voor één of meerdere weken de toegang tot de speelzaal worden ontzegd. Bedraagt de termijn meer dan één week, dan dient het bestuur van deze ontzegging zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Deze ontzegging dient als officiële waarschuwing te worden gezien en zal als zodanig schriftelijk dan wel per mail worden bevestigt. Na een tweede ontzegging kan de toegang permanent worden ontzegt. Het bestuur zal daarover beslissen.

Lid 2

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging en ontzegging uit het lidmaatschap als omschreven in artikel 7, lid 2 en 6 van de statuten, dient schriftelijk door het verenigingsbestuur te geschieden.

Artikel 12 Commissievergaderingen

De commissieleden vergaderen zo dikwijls als één der leden dit wenst. De voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger, heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen en is verplicht wat in zijn vermogen ligt, te doen. Indien hij geen deel uitmaakt van de commissie, heeft hij een adviserende stem.

Artikel 13 Algemeen

De leden zijn verplicht zich aan dit reglement te houden. Teneinde de vereniging optimaal te laten draaien, verwachten wij van nieuwe leden ook een bereidheid om eventueel een taak binnen de vereniging te vervullen

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schades, die zijn ontstaan door vermissing of diefstal in of om het door haar beheerde sportaccommodatie.

2 Bestuursreglement alcohol in sportkantine

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken:

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden:

Het bestuur heeft drie leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud,

en in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

d) Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die-op tijden dat er alcohol wordt verstrekt-, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 21 jaar is verboden.
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 1. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 1. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 1. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5 Huis – en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 1. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine.
 1. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 1. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 1. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 1. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 1. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 1. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:

maandag van 10.00 uur tot 01.00 uur

dinsdag van 10.00 uur tot 01.00 uur

woensdag van 10.00 uur tot 01.00 uur

donderdag van 10.00 uur tot 01.00 uur

vrijdag van 10.00 uur tot 01.00 uur

zaterdag van 10.00 uur tot 01.00 uur

zondag van 10.00 uur tot 01.00 uur

 1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol

geschonken:

maandag van 20.00 uur tot 01.00 uur

dinsdag van 20.00 uur tot 01.00 uur

woensdag van 20.00 uur tot 01.00 uur

donderdag van 20.00 uur tot 01.00 uur

vrijdag van 20.00 uur tot 01.00 uur

zaterdag van 20.00 uur tot 01.00 uur

zondag van 20.00 uur tot 01.00 uur

Er zijn afwijkende schenktijden als er bv. een tafeltennistoernooi wordt georganiseerd.

e.e.a. altijd in overleg met bestuur of trainer.

In basis schenken wij geen alcohol als er kinderactiviteiten zijn.

3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor

Barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
 • zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 8 Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis – en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 1. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
 1. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 1. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 1. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijke reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 1. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 1. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 1. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:

– wedstrijden;

– trainingen;

– overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.
 1. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond.

Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

 1. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
 2. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Huis – en gedragsregels van ZTTC
over alcohol in de sportkantine

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
  (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  – Jeugdleiders, trainers van jeugdspelers/team en andere begeleiders van de jeugd
  tijdens het uitoefenen van hun functie.
  – Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • De overheid wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking
  van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1)
  drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van
  alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper
  aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen
  worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger
  uit de kantine verwijderd.

Bestuur ZTTC

Vindt u deze pagina leuk? Deel dan via: